Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Zoek de waarheid. Inspirerende column van Caitlin Johnstone.

zoek-de-waarheid-inspirerende-column-van-caitlin-johnstone01/02 00:15 - Zoek de waarheid. Inspirerende column van Caitlin Johnstone.
Bron:  ICH. Dit is een heel inspirerende tekst van Caitlin Johnstone. Ze zegt dat we van alle kanten beïnvloed worden, en dat er maar één ding op zit : op genadeloze wijze de waarheid zoeken. Zonder aanziens des persoons. Het wringt wel een beetje met de evolutie-theorie. Mensen overleefden in groepen, en groepen zijn het sterkst als de leden min of meer blind geloven in hun leiders.   Maar ‘leiders’ hebben we niet meer. We hebben nu ‘opinion leaders’. En de ellende is:  die werken voor een boven-nationale Elite, en geven ons een wereldbeeld dat goed is voor hèn, en slecht voor ons.  Maar dàt is in de evolutie nooit eerder gebeurd, en dus hebben we daar geen verweer tegen.  Het lot van de dodo: een totaal nieuwe vijand zal hem verslaan.  (Laat mijn pessimisme U niet ontmoedigen. Lees deze prachtige column) Rood:  Originele tekst.Zwart:  Google translate, bijgeschaafd.                How To Be A Mentally Sovereign HumanBy Caitlin JohnstoneJanuary 21, 2020 "Information Clearing House" - We all showed up naked, slimy and clueless in a world of inexplicable sensory input we couldn’t make head or tail out of. We were then taught what’s what by people who showed up under the exact same circumstances a blink of an eye earlier.The amniotic fluid is barely washed from our tiny naked bodies before we find ourselves in a marriage and a day job, staring down at a small pair of eyes looking up to us for guidance.This is not a good environment for developing mental sovereignty, the ownership and authorship of your own cognitive relationship with life.Hoe een mentaal soevereine mens te zijn.Door Caitlin Johnstone21 januari 2020 "Information Clearing House" –We worden allemaal naakt geboren, slijmerig en totaal onwetend  in een wereld van onverklaarbare zintuiglijke indrukken waar we geen kop of staart aan kunnen breien. We zijn daarna voorgelicht over  wat het allemaal voorstelt door mensen die enkele jaren eerder in exact dezelfde omstandigheden in de wereld kwamen.Het vruchtwater is nauwelijks van onze kleine naakte lichamen gewassen of we zitten al in een huwelijk en een dagelijkse job, starend naar een paar baby-oogjes die naar ons opkijken voor begeleiding.Dit is geen goede omgeving voor het ontwikkelen van mentale soevereiniteit, het meester worden en zelf creëren van je eigen cognitieve relatie met het leven. Stepping into the world as a small person is like stepping completely unarmored onto a battlefield with live ammunition flying in all directions, except instead of bullets, it’s narrative.On one side of the battlefield you’ve got your family with rifles and side-arms firing their stories about what’s important in life, what the world is like, how people should deal with problems, and what society ought to look like.On another side you’ve got teachers and preachers armed with shotguns spraying buckshot about the beliefs that various power structures want you to have about your experience on this earth.On another side you’ve got the advertisers, armed with machine guns, hammering anything that moves with narratives about inadequacy and problems you never knew you had.And, raining bombs from above, you’ve got the mass media propagandists.De wereld betreden als een klein persoon is alsof je helemaal ongewapend op een slagveld stapt met levende munitie die alle kanten op vliegt, alleen bestaat die munitie nu niet uit kogels maar uit een  ‘narratief’, een verhaal over hoe de wereld in elkaar zit. Aan de ene kant van het slagveld heb je je familie met handwapens die hun verhalen afvuren over wat belangrijk is in het leven, hoe de wereld werkt ,  hoe mensen met problemen moeten omgaan en hoe de samenleving eruit zou moeten zien.Aan de andere kant heb je leraren en predikers gewapend met jachtgeweren die met hagel schieten  en zo de overtuigingen over ‘de wereld’  verbreiden die allerlei Machtsstructuren jou willen aansmeren.Dan heb je nog de adverteerders,  gewapend met machinegeweren, die alles aanvallen dat beweegt met verhalen over ontoereikendheid en over problemen waarvan je nooit wist dat je die had.En uit de lucht vallen bommen op je hoofd, afkomstig van de massamedia-propagandisten. You’re not going to make it off of that field without sustaining significant damage. You never stood a chance, really. At best you’re going to spend a long time picking slugs, bullets and shrapnel out of your flesh and stitching up the wounds that they caused, and that’s assuming you’re one of the lucky few who makes it off the field at all. Most just absorb the beliefs that get blasted into them in the frenzy of living and keep almost all of them.Becoming a mentally self-sovereign human being means undoing all that damage, and protecting yourself from absorbing more. It means completely renouncing everything you’ve been told to believe about what’s happening on these strange shores you washed up on small, sticky and confused, and setting off to find out for yourself instead. It means making it to the swamps of Dagobah and looking where the wise old muppet is pointing when he suggests “You must unlearn what you have learned.”Je komt niet van dat slagveld af zonder aanzienlijke schade op te lopen. Je hebt eigenlijk nooit echt een kans gehad. In het beste geval ga je een lange tijd doorbrengen met het pulken van kogels en granaatscherven uit je vlees en het dichtnaaien van de wonden die ze veroorzaakten, en dat gaat ervan uit dat je een van de gelukkigen bent die überhaupt het veld verlaat. De meesten absorberen gewoon de overtuigingen die erin worden gestraald in de razernij van het leven en houden ze bijna allemaal.Een geestelijk zelf-soeverein mens worden betekent al die schade ongedaan maken en jezelf beschermen tegen het absorberen van meer. Het betekent volledig afstand doen van alles waarvan je is verteld dat je het moet geloven over wat er gebeurt op deze vreemde kusten waar je -- klein, plakkerig en verward – bent aangespoeld, en op weg gaan om het zelf te ontdekken. Het betekent dat je de moerassen van de planeet Dagobah kunt bereiken (een sobere simpele planeet waar de Elite geen macht meer heeft)  en kijken waar de wijze oude muppet ( de figuur Yoda, in Star Wars) naar verwijst als hij suggereert: "Je moet afleren wat je hebt geleerd." Being a mentally sovereign human means constructing your own understanding of this weird reality based on your own investigations and your own reasoning, which means constructing it from the ground up. Even your most basic assumptions about reality itself must be rigorously cross-examined with complete skepticism. Nothing must be taken on faith.Most people believe that they are truly free thinkers. Most people are wrong. Most people are controlled by unworthy, unquestioned ideas that were put in their heads long ago by other people.To attain a truly self-sovereign mind, you need to put truth above all else in every waking moment. You need to constantly dedicate yourself to learning what’s true and what’s real, and to living in alignment with the truth that has been discovered.Een mentaal soevereine mens zijn betekent je eigen begrip van deze rare realiteit opbouwen op basis van je eigen onderzoek en je eigen redenering, wat betekent dat je het vanaf de grond opbouwt. Zelfs je meest basale veronderstellingen over de realiteit zelf moeten grondig worden onderzocht met volledige scepsis. Niets moet klakkeloos  worden geloofd.De meeste mensen geloven dat ze echt vrije denkers zijn. De meeste mensen hebben het mis. De meeste mensen worden beheerst door onwaardige, onbetwiste ideeën die lang geleden door andere mensen in hun hoofd werden gestopt.Om een echt zelf-soevereine geest te bereiken, moet je de waarheid boven alle andere plaatsen op elk moment van wakker zijn. Je moet jezelf constant wijden aan zoeken naar "wat waar is" en "wat echt is", en je moet werkelijk leven in overeenstemming met de waarheid die is ontdekt.  Wanting true mental sovereignty means wanting to know the truth in all areas of your experience, come what may.It means wanting to know the truth about what’s really happening in your world, and how it contrasts with what you’re being told to believe about what’s happening in your world by confident-sounding voices on the screens that you see.It means wanting to know the truth about your family and your relationships and the various unconscious, unquestioned dynamics that are at play there.It means wanting to know the truth about the various aspects of yourself that you keep hidden and compartmentalized out of sight.It means wanting to know the truth about reality itself, and how you might have been misperceiving various aspects of your own field of consciousness this entire time.Echte mentale soevereiniteit willen betekent dat je de waarheid wilt weten op alle gebieden van je ervaring, wat er ook gebeurt.Het betekent de waarheid willen weten over wat er echt in jouw wereld gebeurt, en hoe het contrasteert met wat je wordt verteld over 'de toestand in de wereld'  door zelfverzekerde stemmen op de TV -schermen die je ziet.Het betekent de waarheid willen weten over je familie en je relaties en de verschillende onbewuste en nooit besproken  invloeden die daar hun rol spelen.Het betekent de waarheid willen weten over de verschillende aspecten van jezelf die je verborgen en gecompartimenteerd uit het zicht houdt.Het betekent dat je de waarheid over de werkelijkheid zelf wilt weten, en hoe je deze hele tijd verschillende aspecten van je eigen bewustzijnsveld verkeerd hebt kunnen begrijpen. It means wanting to know the truth, even if very powerful people don’t want you to know the truth.It means wanting to know the truth, even if it hurts.It means wanting to know the truth, even if it is terrifying.It means wanting to know the truth, even if it means being wrong.It means wanting to know the truth, even if it means discovering that you’ve been completely wrong about everything your whole life.It means wanting to know the truth, even if it crumbles every belief you’ve ever had about what you are and what the world is.It means wanting to know the truth, even if it tears your life apart.It means wanting to know the truth, even though you know you’ll never have all of it.Het betekent de waarheid willen weten, zelfs als zeer krachtige mensen niet willen dat je de waarheid kent.Het betekent de waarheid willen weten, zelfs als het pijn doet.Het betekent de waarheid willen weten, ook al is het angstaanjagend.Het betekent de waarheid willen weten, zelfs als dit betekent dat je in de fout gaat.Het betekent dat je de waarheid wilt weten, zelfs als het betekent dat je ontdekt dat je je leven helemaal fout hebt gedaan.Het betekent de waarheid willen weten, ook al verkruimelt het elk geloof dat je ooit hebt gehad over wat je bent en wat de wereld is.Het betekent de waarheid willen weten, zelfs als het je leven uit elkaar scheurt.Het betekent dat je de waarheid wilt weten, ook al weet je dat je nooit de hele waarheid zult kennen. Most people are content to sit in various degrees of untruth, accepting unexamined assumptions as true because it is much easier and more comfortable than confronting reality on reality’s own terms. They’re happy to let the lies that have been put in their heads by other people rule their experience of this world.The mentally sovereign human does not do this. The mentally sovereign human looks at life through lenses constructed out of an uncompromising dedication to unrelenting honesty, on all levels and facets of human experience.Mental self-rule is not for everyone. It is not for cowards. It is not for the lazy or complacent. It’s not for those who do things only because there’s some material or egoic reward in it for them. These people are destined to have their minds ruled by others.Mental sovereignty is for those who put truth above all else, and who see truth as its own reward. Their dedication to learning what’s true never ceases. These people rule their own minds. De meeste mensen zijn tevreden om in verschillende gradaties van onwaarheid te zitten en niet-onderzochte veronderstellingen als waar te accepteren, omdat het veel gemakkelijker en comfortabeler is dan de realiteit op eigen voorwaarden onder ogen te zien. Ze zijn blij om de leugens die andere mensen in hun hoofd hebben gestopt als basis-model voor hun wereldbeeld te gebruiken. Als bril waardoor ze de wereld interpreteren.De mentaal soevereine mens doet dit niet. De mentaal soevereine mens kijkt naar het leven door lenzen opgebouwd uit een compromisloze toewijding aan niet-aflatende eerlijkheid, op alle niveaus en facetten van de menselijke ervaring.Geestelijke onafhankelijkheid is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet voor lafaards. Het is niet voor de luie of zelfgenoegzame. Het is niet voor degenen die dingen alleen doen omdat er een materiële of egoïsche beloning voor hen in zit. Deze mensen zijn voorbestemd om hun geest te laten regeren door anderen. ( Zoals ik in mijn inleiding schreef: de evolutie heeft die neiging tot 'goedgelovigheid' veroorzaakt. Het is dus een breed voorkomende eigenschap. Het is wel heel hard om de mensen daar schuldig voor te verklaren.) Geestelijke soevereiniteit is voor degenen die de waarheid boven al het andere stellen en die de waarheid als zijn eigen beloning zien. Hun toewijding om te leren wat waar is, houdt nooit op. Deze mensen beheersen hun eigen geest....


 
 

Meer over showbiz-media Nieuwsblogs

28/03 12:45 ’Coronatest-in-5-minuten’ volgende week klaar!

28/03 12:45 Large-Scale “Internet Rationing” Possible, Experts Warn

28/03 12:45 Global Pandemic Response Handing Governments Sweeping Powers They May Never Relinquish

28/03 12:45 Coronamaatregelen

28/03 12:45 Tekort aan condooms dreigt door coronacrisis

28/03 12:30 TPO Plus - De Wereld Draait Door doet zelfvoldaan en dus geheel in stijl het licht uit

28/03 12:30 Amoureus koppeltje gewezen op feit dat ze niet voldoende afstand houden

28/03 12:30 Corona en een beschamend facet van de pandemie

28/03 12:15 Lodewijk Asscher EIST Europese Twitter gaat helemaal LOS

28/03 12:15 ACTUELE STATUS VAN HET CORONAVIRUS!

28/03 12:15 Hardwerkende boeren dolblij met NOS Journaal

28/03 12:15 We moeten waakzaam zijn geen Vidiians en Borg te worden

28/03 12:15 Psychotherapie tijdens de Coronacrisis

28/03 11:45 Corona = obesitaskiller

28/03 11:45  babyboomer zegt ‘sorry’

28/03 11:45 Twan Huys was ‘in de war’

28/03 11:45 Corona-crisis en welke weg naar herstel nodig is?

28/03 11:45 Waarschijnlijk was het coronavirus al in de herfst aanwezig in Italië

28/03 11:30 Unieke een écht leuk en leefbaar Amsterdam (het kan dus wél)

28/03 11:30 Smartphone traceren laat verspreiding COVID19 zien na Spring Break

28/03 11:15 Beurs – blijft de herstelbubbel in stand?

28/03 11:15 EU denktank Bruegel en Corona – Banks and loan losses in the pandemic turmoil

28/03 11:15 Later – onvoorziene omstandigheden, onvoorziene effecten

28/03 11:15 Corona-crisis – hoeveel lenen overheden elkaar?

28/03 11:15 Human Action – Part Four – with Dr. Jeffrey Herbener

28/03 11:15 Corona – Is this the Big One? : Paul Buitink, Willem Middelkoop

28/03 11:15 Voormalig lid Raad van Bestuur CBS slaat ‘VOLGENDE WEEK AL 2.200 IC-BEDDEN NODIG’

28/03 11:15 Welke viroloog ben jij?

28/03 11:15  uurtje langer binnenblijven

28/03 11:15 Dit zijn de specifieke gevallen waar het kabinet niet op in kon gaan

28/03 11:15 De methode Trump

28/03 10:45 #metoo

28/03 10:45 Geen ziekteverzekering? Dan moet je sterven in de Verenigde Staten…

28/03 10:45 Jinek - Zichtbaar opgewonden NPO-presentator Jort Kelder BLIJ dat hij op Terschelling zit

28/03 10:45 Zomertijd gaat weer ‘Avondmensen kunnen hier wekenlang serieus last van hebben’

28/03 10:45 Tot de allerlaatste DWDD

28/03 10:45 China promoot berengal als behandeling tegen coronavirus

28/03 10:30  How America Lost Faith in Expertise

28/03 10:30 Verzin een Onderschrift – 28 maart 2020

28/03 10:15 Laatste nieuws Coronavirus/Covid19. Kaap van 600.000 besmettingen gehaald met VS als koploper

28/03 10:15 Geert Wilders gaat los op ouderen-bellende ‘Respectloos, angstaanjagend!’

28/03 10:15 Extreemrechtse Bolsonaro lanceert campagne tegen bestrijding coronavirus

28/03 10:15 Karabulut weg uit Kamer

28/03 10:00 De Corona in Context!

28/03 09:45 BRIEFJE VAN JAN – Aan Mona Keijzer

28/03 09:45  de Europese Unie ontrafelt!

28/03 09:30 Wie niet horen wil moet maar voelen in India

28/03 09:15 Bam! Geen 1,5 meter afstand in de supermarkt? €181 boete EN een WINKELVERBOD

28/03 09:15 Wie heeft laptops voor Richard, de LaptopMan?

28/03 09:15 ’80 procent van de coronapatiënten heeft overgewicht’

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres