Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.


 
 

Heeft Lilian Marijnissen nog wat leuks in petto voor ondernemers?

03/03 10:15 - Heeft Lilian Marijnissen nog wat leuks in petto voor ondernemers?
04-03-2021 Beste Lilian Marijnissen, Je wilt niet alleen hier en daar wat bijschaven, maar fundamentele keuzes maken, schrijf je in het voorwoord van jullie verkiezingsprogramma. ‘Een betere toekomst maken we met ons hoofd, maar ook met ons hart.’ Mooie woorden, maar hoe ziet die toekomst er voor ondernemers uit?   ‘Stel een daad’, heet het verkiezingsprogramma van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. En inderdaad, als de SP het na 17 maart voor het zeggen zou krijgen, komt Nederland er heel anders uit te zien. Ook wij willen een socialer Nederland waar de welvaart breed gedeeld wordt, maar wijst de SP de juiste weg? Wat opvalt, is dat jullie vooral met heel veel dingen willen stoppen. Het is een woord dat maar liefst 24 keer voorkomt in jullie qua lengte bescheiden programma. Vooral in de zorg moet veel gestopt worden, vooral als het gaat om marktwerking en aanbestedingen. Ook gegraai moet stoppen, net als de ‘cadeaus aan grote bedrijven’, uitbuiting, discriminatie, oneerlijke handel, subsidies aan ‘fossiele bedrijven’, houtkap, de bio-industrie, zinloze oorlogen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat een beetje jammer is, is dat een woord als innovatie – best belangrijk voor veel ondernemers – geen enkele keer langskomt. Gelukkig wordt er wel 14 keer geïnvesteerd, zij het dat dit vrijwel exclusief in de publieke sector gebeurt. Investeren gebeurt in de overheid, in buurtwerk, in veiligheid op straat, het openbaar vervoer, in onderwijzers en collectieve voorzieningen en gelukkig ook nog ergens in groene banen. Dat het geld voor al die investeringen toch eerst verdiend zal moeten worden, kwamen we nergens tegen. Over ondernemers lijken jullie een beetje dubbel: van ‘zogenaamde zorgondernemers’ moeten jullie duidelijk niets hebben, zeker niet als ze streven naar winst (bah). Maar de lokale en kleine ondernemer kan wel op jullie sympathie rekenen. Dit vinden wij drie goede en drie minder goede punten uit jullie programma.      Goede punten: Mkb-vriendelijk Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie, schrijven jullie. Dat zijn we hardgrondig met jullie eens. Ook de voorstellen die jullie doen, klinken als muziek in onze oren. Zo krijgen lokale ondernemers van jullie hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en willen jullie duurzame vernieuwing bevorderen. Fijn dat jullie oog hebben voor de noden van deze belangrijke groep ondernemers.   Vakopleidingen en blijven leren Ook jullie plannen voor het beroepsonderwijs zijn lekker hands on. Jullie schrijven dat veel kinderen beter leren op een werkplek dan in een klaslokaal. Jullie zeggen het MBO alle ruimte voor goede beroepsopleidingen te geven, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat laatste vinden wij ook belangrijk. Het bedrijfsleven werkt graag samen met het onderwijs aan het bieden van een betere beroepenoriëntatie. De jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen, als het aan de SP ligt, een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn. Ook willen jullie het aantrekkelijk maken om een leven lang bijscholingen te volgen. Ook hier trekken we dolgraag met jullie op, want de kansen op ontwikkeling van je persoonlijke talent zijn op dit moment ongelijk verdeeld.   Arbeidsmigranten Uitbuiting van arbeidsmigranten moet tegengegaan worden, stellen jullie. Dat vinden wij ook. Jammer dus, dat jullie de suggestie wekken er eigenlijk op uit te zijn om arbeidsmigratie vanuit EU-landen in te perken. Daartoe willen jullie het fenomeen van (tijdelijke) werkvergunningen invoeren. Dat zou in onze optiek indruisen tegen het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie en daar vinden jullie ons op jullie pad. Wat wel moet gebeuren is dat er strengere regels moeten komen om malafide uitzendbureaus uit de markt te weren. En – heel belangrijk – er moet flink wat extra capaciteit vrijgemaakt worden om bestaande regels beter te handhaven. Daar kunnen jullie het toch niet mee oneens zijn? Waar we het waarschijnlijk ook over eens zijn, is het ontkoppelen van arbeidscontracten en huisvesting, zodat einde opdracht niet meteen einde onderdak betekent. Jullie noemen dat ‘een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas’. Goed om daar aan te werken en het nieuwe kabinet een harde taakstelling te geven als het gaat om het creëren van voldoende fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten.   Het artikel gaat verder na de foto  Minder goede punten:   AOW-leeftijd weer omlaag De betaalbaarheid lijkt geen issue bij de SP als het gaat om de AOW. Zo schrijven jullie: ‘We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen voortaan vanaf 65 jaar kan stoppen met werken. De AOW gaat met minimaal een kwart omhoog. Zo zorgen we dat onze gepensioneerden meer te besteden krijgen.’ Dit zal veel ouderen allicht als muziek in de oren klinken tot ze beseffen dat dit een enorme rekening neerlegt bij de jongere generaties die de volledige kosten van de vergrijzing op hun bordje krijgen. En waar vakbonden, werkgevers én politici vorig jaar blij waren dat er eindelijk een pensioenakkoord was gesloten dat zorgt voor een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel, schrijven jullie doodleuk: ‘Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.’ Jammer dat de SP zich hiermee buiten de realiteit lijkt te plaatsen.       Meer macht voor werknemers   De SP wil de economie ‘democratiseren’. Wat dat volgens jullie verkiezingsprogramma betekent, is dat ‘in bedrijven met meer dan honderd medewerkers, werknemers instemmingsrecht krijgen en net zoveel zeggenschap als de aandeelhouders, over zaken als grote investeringen, beloningen, fusies of verkoop.’ Nu kent Nederland al een uitgebreid, goed functionerend systeem van medezeggenschap, maar daar wil de SP blijkbaar nog een schepje bovenop. Jammer, want we hebben juist zo’n goede balans in de bevoegdheden tussen ondernemingsraden en aandeelhouders. De Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat elke onderneming in Nederland met ten minste 50 werknemers een ondernemingsraad moet hebben. Kleinere bedrijven kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen. In de wet staat al een lange lijst van besluiten die adviesplichtig zijn. Ook kan de ondernemingsraad zaken voorleggen aan de Ondernemingskamer.  Jullie stellen hiermee te willen voorkomen dat besluiten worden genomen die op de korte termijn veel winst opleveren voor de aandeelhouders, maar die slecht zijn voor de medewerkers en voor de toekomst van het bedrijf. Maar ook nu al is het zo dat de macht van de aandeelhouder (voor zover een bedrijf die kent) beperkt is en dat bedrijven rekening moeten houden met ál hun stakeholders, waaronder ook hun werknemers. Hetzelfde geldt eigenlijk voor jullie voorstel om werknemers bij grote bedrijven de helft van de commissarissen te laten kiezen en aandeelhouders de andere helft. Commissarissen moeten zich, wie hen ook benoemt, namelijk richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarbij moeten de belangen van alle betrokkenen, waaronder werknemers, worden meegewogen en niet onnodig of onevenredig worden geschaad.     Belastingen, belastingen, belastingen   De SP deelt royaal uit in haar verkiezingsprogramma en lijkt zich niet druk te maken over waar het geld vandaan moet komen. Dat is ook niet zo verwonderlijk want jullie lijken een magische bron te hebben gevonden, namelijk de grote bedrijven. Die mogen – samen met de hoge vermogens – de rekening gaan betalen. Bijvoorbeeld door de winstbelasting te verhogen, door een belasting op digitale diensten en financiële transacties te introduceren, ‘oneerlijke’ belastingkortingen af te schaffen, een CO2-belasting in te voeren, de bankenbelasting te verhogen en een miljonairsbelasting in te voeren. Daarbovenop krijgen alle medewerkers van bedrijven voortaan ook het recht op een deel van de winst, het minimale percentage daarvan vastgelegd in een wet. Uiteraard niet in plaats van een deel van hun salaris, maar bovenop hun reguliere salaris. Het is jammer dat jullie je er weinig rekenschap van geven dat bedrijven internationaal moeten concurreren en dat het eindeloos verhogen van belastingen dus een prijs heeft. En uiteindelijk kunnen bedrijven niets anders doen dan hogere belastingen afwentelen via bijvoorbeeld hogere prijzen of via de lonen. Dat kost gewoon banen voor heel gewone Nederlanders. En dus voor jullie achterban.   Streamers:   ‘Fijn dat jullie oog hebben voor de noden van kleine en startende bedrijven’ ‘De SP deelt royaal uit in haar verkiezingsprogramma’   Tags: verkiezingen, mkb, beroepsonderwijs, medezeggenschap, pensioenakkoord, belastingen   Standpunten: verkiezingen tweede kamer, arbeidsmigratie, onderwijs en scholing, pensioen en AOW, vennootschapsbelasting, vestigingsklimaat Karin Bojorge hoofdredacteur bojorge@vnoncw-mkb.nl +31 70 3490 172 ...


 
 

Meer over buitenland Europa

16/04 21:45 LOL!

16/04 21:30 Europese Commissie werft onder hashtag #NextGenerationEU voor meer immigratie

16/04 20:45 Wij zijn zielig . . .

16/04 20:45 CARTOON

16/04 20:30 Overvallen op vrouwen en Opnieuw seksschandaal bij miljarden-NGO

16/04 19:30 Vaccineren zonder Chefs van Pfizer en Moderna kondigen “opfrissing” aan

16/04 18:45 Macron en Merkel bellen met Xi

16/04 18:15 Macron verslikt zich in Sahel

16/04 17:45 De Ramadan bombathon 2021 (dag 4)

16/04 17:45 EU-ministersberaad over China maand uitgesteld

16/04 17:30 Washington volgas Wordt Trump´s grensmuur afgebouwd?

16/04 16:30 MEDISCHE MISKLEUNEN…

16/04 15:15 Wijziging van het BW om de verhouding mannen-vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken, brief aan de VC voor OCW van de Eerste Kamer

16/04 14:45 De 7 uitdagingen voor een duurzame binnenvaart

16/04 14:15 Wat voorbij lijkt, wijkt niet

16/04 11:45 Geloofsbrieven nieuwe Europarlementariërs Thijs Reuten en Michiel Hoogeveen goedgekeurd

16/04 11:15 Brussel houdt vast aan aanspraken met VK over Noord-Ierland

16/04 09:45 We worden verneukt!

16/04 09:30 Kamala Harris . . .

16/04 09:30 Eveneens duidelijk . . .

16/04 09:30 Hoed je voor charlatans!

16/04 08:45 Europees links wil legale migratieroutes openen

15/04 22:15 Het Europees-Chinees investeringsakkoord en zijn contestatie

15/04 21:45 Kroatië verkoopt de haven van Rijeka niet aan China

15/04 20:30 Te weinig comfort? Tumult in luxe ressort op Sicilië: illegale migranten eisen andere onderbrenging

15/04 19:30 Jaar in jaar uit werden alle immigratierecords gebroken in West-Europa (dankzij politiekcorrecte landverraders)

15/04 19:30 DUIDELIJK (123) . . .

15/04 18:45 BREAKING!: Sidney Smeets stapt op als D66 Kamerlid

15/04 18:45 Krankzinnige wereld!

15/04 17:45 De ‘Diversiteit’ schakelt diversiteit uit

15/04 17:45 Commissies EU-parlement stemmen in met handelsverdrag met VK

15/04 16:30 Zijn hier nog stoute kindjes? . . .

15/04 15:45 Aan de blanke Nederlanders

15/04 15:45 De dag des oordeels nadert Mark, Hugo en co…

15/04 15:45 ECHO nr. 36: Start van een antidumping onderzoek door India met betrekking tot de invoer van bepaalde rubberchemicaliën ((TDQ, PVI, CBS) van oorsprong uit of geëxporteerd uit de Chinese Volksrepubliek China, de Europese Unie en Rusland.

15/04 15:30 Waarom zo negatief ouwe?

15/04 15:15 Onze internationaal opererende bedrijven moeten eerlijk kunnen concurreren

15/04 14:45 Geloofsbrieven Thijs Reuten en Michiel Hoogeveen goedgekeurd door Tweede Kamer

15/04 14:15 Democratie op Moeten de Europese randvoorwaarden het startpunt vormen in de formatiegesprekken?

15/04 11:45 VNO-NCW en FNV roepen gezamenlijk op tot nationaal herstelplan

15/04 11:15 Gebruiksvergoeding bij vervanging product of ontbinding koopovereenkomst, brief aan de VC voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer

15/04 11:15 EU-hof wijst Nederlandse eis voor schrappen pulsverbod af

15/04 10:15  zo zorgt Bouwend Nederland voor meer vrouwen in de bouw

15/04 08:15 EU-hof oordeelt over Nederlandse eis schrappen pulsverbod

15/04 07:45 Escalatie in het Oekraïne- Moskou dreigt met militaire interventie

14/04 20:45 VIDEO Het “houd-ons-opgesloten” plan

14/04 20:30 Het is gewoon de griep!

14/04 20:30 Marxistische “Do as I say, not as I do”. . .

14/04 20:30 Mediacensuur . . .

14/04 19:30 TOTALE ACHTERLIJKHEID…

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord